Bảng giá thù lao DVĐG đối với việc BĐGTS là QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2021

BẢNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ