Thư ngỏ

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Vạn Thành An được thành lập theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và được chuyển đổi thành Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An theo Giấy phép số 41.02.0036/TP-ĐGTS-ĐKHĐ ngày 07/11/2018 của Sở Tư Pháp TP.HCM

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ