Bảng giá thù lao DVĐG đối với việc BĐGTS là QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2021

BẢNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Quy Trình Bán Đấu giá

1. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:
- Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý tài sản.
- Thỏa thuận chi phí phát sinh thực tế.


 

báo pháp luật bất động sản báo tuổi trẻ

Quyền sở hữu số 193/6/4 Long Phước, KP.Phước Hậu, P.Long Phước, Quận 9

Quyền sở hữu số 193/6/4 Long Phước, KP.Phước Hậu, P.Long Phước, Quận 9

Quyền sở hữu số 193/6/4 Long Phước, KP.Phước Hậu, P.Long Phước, Quận 9